Informace o webu

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetového portálu Kurzy MENDELU je společnost COMSEN v.o.s., Novobranská 4, 602 00 Brno, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k tomuto internetovému portálu(dále jen "Provozovatel"). Vlastníkem licence na užívání této instalace internetového portálu je pro Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno

Provozovateli náleží všechna autorská práva k internetovému portálu Kurzy MENDELU mimo vlastního obsahu, který vlastník licence umísťuje na adrese kurzy.mendelu.cz (tzn. vložený text a grafika).

Práva a povinnosti Provozovatele vlastníka licence a uživatelů při používání tohoto portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek internetového portálu Kurzy MENDELU či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou na tomto portálu.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetovém portálu Kurzy MENDELU, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na internetový portál Kurzy MENDELU může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese mendelu@vyuka.net nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na internetovém portálu Kurzy MENDELU jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel ani vlastník licence nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel ani vlastník licence za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel prohlašuje, že tento internetový portál se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu v souladu metodikami WCAG 1.0 a Best practice - Pravidel pro tvorbu přístupného webu připravené MIČR pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena technologií XHTML 1.0 Transitional dle specifikace W3C a maximálně dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Vizuální stránka prezentace je řešena pomocí technologie CSS 2 a je kompletně oddělena od obsahu.

Informace o autorovi webu

Tvorbu a webdesign internetového portálu Kurzy MENDELU realizovala společnost Optimal Marketing s.r.o.. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na info@optimal-marketing.cz.