Zahradní terapie

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s pedagogy Masarykovy univerzity v Brně a Českou vědeckou zahradnickou společností pořádají vzdělávací kurz akreditovaný u MPSV ČR. Kurz je určený pro ergoterapeuty, zdravotníky a ošetřovatele, speciální pedagogy, sociální pracovníky, manažery komunitních aktivit, zahradníky, zemědělce, lesníky se zájmem o terapeutickou práci.


 

Na kurz se přihlašuje průběžně do 15.8.2016.


Úvod:

Zahradní terapie má ve srovnání se všemi ostat­ními terapiemi mimořádné postavení, které je dáno účinkem přírodního/zahradního prostředí na člověka. Přímý kontakt s přírodninami prokazatelně napo­má­há odbourávání stresu a pocitů úzkosti, zlepšuje schop­nost soustředit se, snižuje krevní tlak, redukuje po­třeb­né dávky analgetik... Zahrada má tak potenciál sloužit jako mimořádné tera­peutické medium.

 1-2.jpg

Experimentální zahrady, Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě.

Zahradní terapie v ergo­terapii podporuje oblast běžných denních aktivit práce a pro­duktivní čin­nosti ale také oblast hry a využití vol­ného času. Prostřed­nict­vím zahrad­ně tera­peu­­tických ak­t­ivit lze v soma­tické ob­las­ti cíle­ně působit na svalovou sílu, hybnost, jem­nou mo­to­riku, úcho­py. Práce v za­hra­dě umožňuje řízenou ventilaci frustrace a agresivity. Pobyt v zahra­dě poskytuje bohaté smyslové impulzy, stimuluje roz­voj v ko­gnitivní ob­last, komunikaci a inter­ak­ci účast­níků tera­peu­tic­kých aktivit.

Zahradní (ergo)terapie je vhodná pro lidi s mentál­ním postižením, pro klienty s různými formami smyslo­vého a fyzického postižení, ale také pro lidi s celou škálou dalších diagnóz. Její socializační potenciál ji předurču­je i pro různé komunitní programy, programy geriatric­kých pracovišť a dokonce i vězeňských zaří­zení. Účastníkům programů zahradní ergoterapie se skýtá možnost přípravy na nové povolání a následné uplatnění na trhu práce...

2.jpg 

Zahradní ergoterapie v praxi – Blomberg, 2012.

Zahradní terapie a ergoterapie se v zájmu na­vrácení a upevnění zdraví již po desít­ky let reali­zu­je v nemocnicích, rehabilitač­ních a so­ciál­­ních zařízeních vyspělých států ce­lé­ho světa.

3.jpg 

Sportovní zařízení ve veřejném parku, Parc d´Osseghem, Brusel.

Využití širokého potenciálu za­hrad­ní te­ra­pie si žádá profesionalizaci léčeb­ně-výchovných specialistů. Akreditovaný kurz zahradní te­ra­pie, který pořádají Zahradnická fakulta MENDELU ve spolupráci s pedagogy Masarykovy univerzity v Brně a Českou vědeckou zahradnickou společností, Vás uvede do problematiky a může nastartovat Vaši novou profesionální specializaci.

O kurzu:

Akreditovaný vzdělávací kurz zahradní terapie zahrnuje 120 výukových hodin, které jsou podle zaměření rozděleny do čtyř modulů.

Přednášky a praxe se uskuteční pokaždé v pátek v době 12:00 – 19:00 hod a v sobotu mezi 8:00 – 16:00 hod.

Termín:

Termín zahájení kurzu bude přihlášeným včas oznámen.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu akreditovaného u MPSV ČR. 

Informace o jednotlivých modulech:

Zahradnický modul:

Místo: Zahradnická fakulta v Lednici
Rozsah: 2 moduly = 60 hodin
Zahradnický modul seznamuje s příležitostmi ergo-terapie v reálném, přírodě blízkém prostředí, které má samo
o sobě významné terapeutické účinky. Zahradnictví nabízí mnoho aktivit vhodných i pro různě znevýhodněné 
a zdravotně postižené osoby.
 
Studijní program: (p – přednáška  /  pr – praxe  /  cv – cvičení)
 • Květiny v zahradní terapii (4p/3pr)
 • Léčivé a aromatické rostliny (4p/3pr)
 • Zeleniny v zahradní terapii (4p/3pr)
 • Ovoce a ovocné druhy (4p/3pr)
 • Sortiment a použití okrasných dřevin (3pr)
 • Floristika (4p/10pr)
 • Množení rostlin a substráty (2p)
 • Ochrana a výživa rostlin (2p)
 • Terapeutické zahrady (3p)
 • Projektování terapeutických zahrad (2p)
 • Projektový záměr a realizace zahrad (2pr)
 • Stavby pro terapeutické zahrady (3pr)
4.jpg

Pedagogický modul:

Místo: Mendelova univerzita v Brně
Rozsah: 1 modul = 30 hodin
Modul je zaměřen na speciálně pedagogickou problematiku, vědu o zákonitostech speciální výchovy, speciálního vzdělávání, pracovního a společenského uplatnění osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.
 
Studijní program:
 • Psychologie zdraví (4p)
 • Adiktologie (4p)
 • Zrakové postižení (4p)
 • Zdravotní postižení (4p)
 • Kombinované vady (MO) (4p)
 • Ergoterapie (10p/pr)
4.jpg
Modul ošetřovatelství:
 
Místo: Mendelova univerzita v Brně
Rozsah: 1 modul = 30 hodin
Posluchači kurzu získají informace o vlivu zahradní terapie na člověka ve zdraví a v nemoci. Seznámí se s poznatky o ontogenetickém vývoji člověka a jeho potřebách, o organizaci péče ve zdravotnictví a sociálních službách, o autoplastickém obrazu nemoci. Specifická péče bude zaměřena na přístup k jedincům se smyslovým, fyzickým či mentálním znevýhodněním, na funkční zhodnocení jedince v rámci ontogenetického vývoje (sebepéče, soběstačnost, mobilita).
 
Studijní program:
 • Ošetřovatelství, holismus, zdraví a nemoc (3p)
 • Potřeby ošetřovaných (2p)
 • Ontogenetický vývoj člověka (3p)
 • Organizace péče ve zdrav. a soc. službách (2p)
 • Funkční zhodnocení jedince (2p/2cv)
 • Specifická ošetřovatelská péče o vybrané sku-pi¬ny pacientů (4p/3cv)
 • Ošetřovatelská péče o jedince se specifickými potřebami (2p/1cv)
 • Vliv ZT na člověka ve zdraví a nemoci (2p/4cv)
4.jpg

Cena:

Cena kurzu je 6 200 Kč
 

Kontakt:

Jarmila Turečková
Zahradnická fakulta v Lednici
Mendelova univerzita v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice

Tel. +420 519 367 230
Fax +420 519 367 222
jarmila.tureckova@mendelu.cz

Závazné přihlášky budou akceptovány po uhrazení kurzovního poplatku na:
účet č.: 242681929/0300     VS: 260816
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 4268 1929
 

Rekapitulace důležitých informací

Zahradní terapie
Na kurz se přihlašuje průběžně do 15.8.2016.
Cena: 6 200 Kč

Stav kurzu: Vypršel termín pro podání přihlášky

uložit do kalendáře

 

Kurzy a semináře ZF

Nejste si jisti, zda je Zahradní terapie to pravé? Prohlédněte si tedy i další školení a kurzy v sekci Kurzy a semináře ZF

 

Na tuto událost již není možné se přihlásit